Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Veškeré osobní údaje jsou údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů níže v tomto textu.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Vaše kontaktní údaje naleznete v otisku těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytujete. Můžete například .B, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (.B. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. K analýze chování uživatele mohou být použita další data.

Jaká práva máte k vašim údajům?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku pro další dotazy týkající se ochrany údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při procházení lze statisticky vyhodnotit. To se provádí hlavně se soubory cookie a takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hosterem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster slouží k plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 s. 1 lit.b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 s 1 lit. f GDPR).

Náš Hoster bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností v oblasti plnění a bude se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji na zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom chtěli poukázat na to, že přenos dat přes internet (např. .B při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů na těchto webových stránkách je:

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km. 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Španělsko

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např.B. jména, e-mailové adresy atd.).

Statutární úředník pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km. 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Španělsko

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje neformální e-mailová zpráva. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ABS. 1 ROZSVÍCENÁ. E NEBO F GDPR, MÁTE VŽDY PRÁVO BÝT Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TOTO ZLACENÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA TOMTO URČENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, JE TO PROTO, ŽE MŮŽEME BÝT DOPORUČENI PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ZÁJMŮ, PRÁV A SVOBOD NEBO PRO ZPRACOVÁNÍ PRÁVA NA PRÁVO (ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA (ZŘEKNUTÍ SE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

BUDOU OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ BUDETE MOCI POUŽÍVAT K PŘÍMÉMU POUŽITÍ, MÁTE PRÁVO VŽDY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TOTO PRASNIČKA TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, ZATÍM S PŘÍMOU APLIKACÍ V SOUVISLOSTI. POKUD KONTAKTOVÁNÍ KONTAKTUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU VÍCE VYUŽÍVÁNY K ÚČELU PŘÍMÉ OCHRANY (SHRNUTÍ ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo stěžovat si u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení OBECNÉHO NAŘÍZENÍ mají dotčené osoby právo stěžovat si u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa práce nebo místa údajného porušení předpisů. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme, byly automaticky zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, která byla předána vám nebo třetí straně ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovatel webu, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte změnou adresní čáry prohlížeče z „http://“ na „https://“ a podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám odešlete, nemohou být přečtena třetími stranami.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku pro další dotazy týkající se osobních údajů.

Právo omezit zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Právo omezit zpracování existuje v těchto případech:

 • Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání zkoušky máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/probíhá nezákonně, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
 • Máte-li námitku podle čl. 21(0) 1 GDPR, musí být naváděná rovnováha mezi vašimi zájmy a našimi zájmy. Pokud zatím není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s vaším souhlasem nebo za uplatňováním, výkonem nebo obhajobou právních nároků nebo za ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se vznést námitky. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamovými e-maily.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem zařízení. Soubory cookie relace jsou po skončení vaší návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být soubory cookie od třetích stran uloženy také ve vašem zařízení při vstupu na naše webové stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby poskytované společností třetí strany (např.B. cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např.B. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo zobrazení reklam.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí (funkční soubory cookie, např. .B pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie .B pro měření webového publika), se počítají na základě čl. 1 svítí. f GDPR, není-li uvedeno jinak. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, ukládání těchto cookies se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a umožnili automatické odstranění souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud soubory cookie používají třetí strany nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • Adresa URL referreru
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které zde poskytnete, budou uloženy u nás za účelem zpracování žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6(4) Evropské ochrany údajů.35 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo nebude vynechán účel ukládání údajů (např.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména retenční doby, zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost, včetně jakýchkoli osobních údajů (jméno, žádost), které z toho vyplývají, uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6(4) Evropské ochrany údajů.35 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo nebude vynechán účel ukládání údajů (např.B. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonné doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na této stránce budou kromě vašeho komentáře uloženy informace o době vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nezodálohujete anonymně, uživatelské jméno, které jste zvolili.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že před aktivací nehodnocíme komentáře na těchto webových stránkách, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda.

Přihlásit se k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete přihlásit k odběru komentářů po přihlášení. Obdržíte potvrzovací e-mail s ověřením, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z odběru této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru připomínek budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám však tyto údaje poskytli pro jiné účely .B i jinde (např. objednávka newsletteru), tyto údaje nám zůstanou.

Doba uchovávání komentářů

Komentáře a související údaje (např. IP adresa.B jsou uloženy a zůstávají na těchto webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo komentáře musí být z právních důvodů vymazány (např.B. urážlivé komentáře).

Právní základ

Připomínky jsou uloženy na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje neformální e-mailová zpráva. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

5. Sociální média

Nástroj bezpečného sdílení eRecht24

Obsah na těchto webových stránkách lze sdílet v souladu s ochranou údajů na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a spol. Tato stránka používá nástroj bezpečného sdílení eRecht24. Tento nástroj nenaváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli, dokud uživatel aktivně nezacvakne na jedno z těchto tlačítek. Kliknutím na tlačítko poskytnete souhlas ve smyslu čl. 1 svítí. a GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Tento nástroj automaticky nepřenáší uživatelská data provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel přihlášen k jedné ze sociálních sítí, zobrazí se informační okno při použití sociálních tlačítek Facebooku, Twitteru a spol., ve kterém může uživatel potvrdit text před odesláním.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek v souladu s ochranou údajů na sociálních sítích, aniž by vytvářeli kompletní surfovací profily provozovatelů sítí.

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Pluginy sociální sítě Facebook jsou integrovány na těchto webových stránkách. Tuto službu poskytuje Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na tomto webu. Přehled pluginů facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace o tom, že jste tento web navštívili pomocí své IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete obsah tohoto webu propojit se svým facebookovým profilem. To Facebooku umožňuje spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom chtěli poukázat na to, že jako poskytovatel stránek nedostávajíme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud nechcete, aby facebook mohl spojit vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebook je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Instagram Plugin

Funkce služby Instagram jsou integrovány na těchto webových stránkách. Tyto funkce nabízí Společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integrated.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah tohoto webu propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To instagramu umožňuje spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že jako poskytovatel stránek nedostávajíme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Pinterestu

Na těchto webových stránkách používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, která je provozována společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Když navštívíte stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Pinterestu. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterestu v USA. Tyto údaje protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas žádosti, vaše používání Pinterestu a souborů cookie.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů Pinterestem, jakož i o vašich právech a způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

ANONYMIZACE IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejich převedením do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení vašeho používání webových stránek, kompíchlních zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však chtěli poukázat na to, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů google analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách těchto webových stránek: Zakažte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak na google analytics na zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ google analytics. To vám umožní vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí ze zájmové reklamy společnosti Google i z údajů o návštěvnících třetích stran. Tato data nelze přidružit k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení proužky v účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů google analytics, jak je znázorněno v položce „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba skladování

Údaje na úrovni uživatele a události uložené společností Google, které jsou propojeny se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele.B nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick.B. DoubleClick, REKLAMNÍ ID Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

1&1 Webová analytika

Tato webová stránka využívá analytické služby 1&1 webové analýzy. Poskytovatelem je 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. V rámci analýz s 1&1 lze analyzovat počet návštěvníků a chování (např. počet zobrazení stránek.B doba trvání návštěvy webových stránek, míry okamžitého odskoku), zdroje návštěvníků (tj. ze které strany návštěvník pochází), místa návštěvníků a technické údaje (verze prohlížeče a operačního systému). Za tímto účelem 1&1 uchovává zejména tyto údaje:

 • Referrer (dříve navštívené webové stránky)
 • požadovaný web nebo soubor
 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • použitý typ zařízení
 • Doba přístupu
 • IP adresa v anonymizované podobě (používá se pouze k určení umístění přístupu)

Podle 1&1 je sběr dat zcela anonymizován, takže jej nelze vysledovat zpět k jednotlivým osobám. Soubory cookie nejsou ukládány webovou analýzou 1&1.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na statistické analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o shromažďování a zpracování dat pomocí webové analýzy 1&1 naleznete na následujících odkazech:

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-company-name-produktes/webanalytics/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Zpracování objednávky

Podepsali jsme smlouvu o zpracování objednávky s 1&1. Cílem této smlouvy je zajistit nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s ochranou údajů do 1&1.

Facebook Pixel

Tento web používá k měření konverze pixel akcí návštěvníků Facebooku. Tuto službu poskytuje Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na facebookovou reklamu. To umožňuje vyhodnotit účinnost Facebook reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však facebookem ukládány a zpracovávány, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook je mohl použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat Facebooku. To Facebooku umožňuje provozovat reklamy na facebookových webech i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůže být ovlivněno námi jako provozovatelem webu.

Použití Facebook pixelů je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivních reklamních aktivitách včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu Vlastní okruhy uživatelů můžete vypnout také v části Nastavení ad v části https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to udělat, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud účet na Facebooku nemáte, můžete zakázat reklamu založenou na používání z Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje o bulletinu

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme, abyste poskytli e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a neposíláme je třetím stranám.

Zpracování údajů zapsaná v registračním formuláři newsletteru se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem zasílání newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru .dem a smazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Údaje uložené pro jiné účely tím zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinů, bude vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo.dem poskytovatel služeb newsletteru může být uložen na černé listině, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a nejsou sloučeny s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o splnění zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 s. 1 lit. f GDPR). Úložiště na černé listině není časově omezeno. Proti skladování můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Mailchimp

Tato webová stránka používá služby MailChimp k zasílání zpravodajů. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, kterou lze mimo jiné použít k uspořádání a analýze bulletinů. Pokud zadáte údaje pro účely obdržení newsletteru (e.B. e-mailové adresy), jsou uloženy na serverech MailChimp ve Spojených státech.

MailChimp je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA o zajištění souladu s evropskými normami ochrany údajů v USA.

S pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše newsletterové kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí MailChimp, soubor (webový maják) obsažený v e-mailu se připojí k serverům MailChimp ve Spojených státech. To vám umožní určit, zda byla otevřena zpráva bulletinu a na které odkazy bylo v případě potřeby klikáno. Shromažďuje také technické informace (např.B. čas načtení, IP adresu, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud nechcete analýzu mailchimp, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Můžete se také odhlásit z odběru newsletteru přímo z webových stránek.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem zasílání newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru .dem a smazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Údaje uložené pro jiné účely tím zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinů, bude vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo.dem poskytovatel služeb newsletteru může být uložen na černé listině, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a nejsou sloučeny s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o splnění zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 s. 1 lit. f GDPR). Úložiště na černé listině není časově omezeno. Proti skladování můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

S MailChimp jsme uzavřeli tzv. „smlouvu o zpracování dat“, ve které zavazujeme MailChimp chránit data našich zákazníků a nezveřejňovala je třetím stranám.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšeným soukromím

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Stránky provozuje společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v pokročilém režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim neumožňuje YouTube ukládat informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Rozšířený režim ochrany údajů však nemusí nutně vylučovat přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem se youTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na tomto webu spustíte video YouTube, je navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přidružit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube může navíc po spuštění videa ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování video statistik, zlepšování použitelnosti a předcházení podvodům. Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 c . 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů youTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. webová písma poskytovaná společností Google k zajištění jednotného vzhledu písem. Písma Google jsou nainstalována místně. Připojení k serverům Google se neuvádí.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Tato webová stránka používá webová písma Adobe k konzistentnímu zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tento web, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je správně zobrazily na vašem zařízení. Váš prohlížeč se připojuje k serverům společnosti Adobe ve Spojených státech. To společnosti Adobe umožní zjistit, že k tomuto webu bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Společnost Adobe říká, že při poskytnutí písem nejsou uloženy žádné soubory cookie.

Společnost Adobe je certifikována podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o zajištění souladu s evropskými normami ochrany údajů. Další informace naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném zastoupení písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o písmech Adobe Fonts naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány serverem Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 c . 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak na zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

cílem reCAPTCHA je ověřit, zda je zadávání údajů na těchto webových stránkách (např.B v kontaktní formě) prováděno lidskou bytostí nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např.B. IP adresa, doba pobytu návštěvníka webových stránek na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy běží zcela na pozadí. Návštěvníkům webu se neuvádí, že probíhá analýza.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a spamem. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a podmínkách používání společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro navázání, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o akciích). To se provádí na základě čl. 6(3). 1 svítí. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom uživateli umožnili nebo účtoval používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po uzavření objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů v době uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předání údajů dojde pouze v případě, že jste s předáním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro účely reklamy.

Základem pro zpracování údajů je čl. 1 svítí. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

10. Vlastní služby

Nakládání s údaji o žadatelích

Nabízíme vám možnost požádat nás (např.B. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím článku vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Když nám zašlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje.B dokumenty žádostí, poznámky v průběhu pracovních pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 německého spolkového zákona (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 svítí. b GDPR (obecné zahájení smluv) a pokud jste k tomu dali souhlas, čl. 6 odst. 0. 1 svítí. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám zapojeným do zpracování vaší žádosti.

V případě úspěchu žádosti budou údaje, které jste předložili, zpracovány na základě § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a čl. 1 svítí. b GDPR uložené v našich systémech zpracování údajů za účelem plnění pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní nabídku, odmítnout pracovní nabídku nebo stáhnout vaši žádost, vyhrazujeme si právo uchovat údaje, které nám poskytnete na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data jsou poté odstraněna a fyzické dokumenty aplikace jsou zničeny. Uchovávání se používá zejména pro účely ověření v případě sporu. Je-li zřejmé, že údaje budou nezbytné po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozící nebo probíhajícího sporu.B dojde k vymazání pouze v případě, že již není použitelný účel dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může docházet také v případě, že jste dali příslušný souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání vymazání.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám nenabídnoume pracovní nabídku, možná vás budete moci přidat do našeho fondu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky předány do okruhu přihlašovatelů, aby vás v případě vhodných volných pracovních míst kontaktovaly.

Vstup do skupiny přihlašovatelů je založen výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 s. 1 lit. a GDPR). Předložení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím procesem podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje ze skupiny žadatelů trvale vymazány, pokud neexistují právní důvody pro uchovávání.

Údaje ze skupiny žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.