Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Veškeré osobní údaje jsou údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů níže v tomto textu.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Vaše kontaktní údaje naleznete v otisku těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytujete. Můžete například .B, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (.B. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. K analýze chování uživatele mohou být použita další data.

Jaká práva máte k vašim údajům?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku pro další dotazy týkající se ochrany údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při procházení lze statisticky vyhodnotit. To se provádí hlavně se soubory cookie a takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hosterem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster slouží k plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 s. 1 lit.b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 s 1 lit. f GDPR).

Náš Hoster bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností v oblasti plnění a bude se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji na zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom chtěli poukázat na to, že přenos dat přes internet (např. .B při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů na těchto webových stránkách je:

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km. 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Španělsko

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např.B. jména, e-mailové adresy atd.).

Statutární úředník pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km. 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Španělsko

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje neformální e-mailová zpráva. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ABS. 1 ROZSVÍCENÁ. E NEBO F GDPR, MÁTE VŽDY PRÁVO BÝT Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TOTO ZLACENÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA TOMTO URČENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, JE TO PROTO, ŽE MŮŽEME BÝT DOPORUČENI PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ZÁJMŮ, PRÁV A SVOBOD NEBO PRO ZPRACOVÁNÍ PRÁVA NA PRÁVO (ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA (ZŘEKNUTÍ SE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

BUDOU OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ BUDETE MOCI POUŽÍVAT K PŘÍMÉMU POUŽITÍ, MÁTE PRÁVO VŽDY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TOTO PRASNIČKA TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, ZATÍM S PŘÍMOU APLIKACÍ V SOUVISLOSTI. POKUD KONTAKTOVÁNÍ KONTAKTUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU VÍCE VYUŽÍVÁNY K ÚČELU PŘÍMÉ OCHRANY (SHRNUTÍ ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo stěžovat si u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení OBECNÉHO NAŘÍZENÍ mají dotčené osoby právo stěžovat si u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa práce nebo místa údajného porušení předpisů. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme, byly automaticky zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, která byla předána vám nebo třetí straně ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovatel webu, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte změnou adresní čáry prohlížeče z „http://“ na „https://“ a podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám odešlete, nemohou být přečtena třetími stranami.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku pro další dotazy týkající se osobních údajů.

Právo omezit zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Právo omezit zpracování existuje v těchto případech:

 • Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání zkoušky máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/probíhá nezákonně, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
 • Máte-li námitku podle čl. 21(0) 1 GDPR, musí být naváděná rovnováha mezi vašimi zájmy a našimi zájmy. Pokud zatím není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s vaším souhlasem nebo za uplatňováním, výkonem nebo obhajobou právních nároků nebo za ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se vznést námitky. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamovými e-maily.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem zařízení. Soubory cookie relace jsou po skončení vaší návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být soubory cookie od třetích stran uloženy také ve vašem zařízení při vstupu na naše webové stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby poskytované společností třetí strany (např.B. cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např.B. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo zobrazení reklam.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí (funkční soubory cookie, např. .B pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie .B pro měření webového publika), se počítají na základě čl. 1 svítí. f GDPR, není-li uvedeno jinak. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, ukládání těchto cookies se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a umožnili automatické odstranění souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud soubory cookie používají třetí strany nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • Adresa URL referreru
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které zde poskytnete, budou uloženy u nás za účelem zpracování žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6(4) Evropské ochrany údajů.35 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, nezrušíte svůj souhlas s uložením nebo nebude vynechán účel ukládání údajů (např.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména retenční doby, zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost, včetně jakýchkoli osobních údajů (jméno, žádost), které z toho vyplývají, uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6(4) Evropské ochrany údajů.35 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo nebude vynechán účel ukládání údajů (např.B. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonné doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na této stránce budou kromě vašeho komentáře uloženy informace o době vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nezodálohujete anonymně, uživatelské jméno, které jste zvolili.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že před aktivací nehodnocíme komentáře na těchto webových stránkách, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda.

Přihlásit se k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete přihlásit k odběru komentářů po přihlášení. Obdržíte potvrzovací e-mail s ověřením, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z odběru této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru připomínek budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám však tyto údaje poskytli pro jiné účely .B i jinde (např. objednávka newsletteru), tyto údaje nám zůstanou.

Doba uchovávání komentářů

Komentáře a související údaje (např. IP adresa.B jsou uloženy a zůstávají na těchto webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo komentáře musí být z právních důvodů vymazány (např.B. urážlivé komentáře).

Právní základ

Připomínky jsou uloženy na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačuje neformální e-mailová zpráva. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

5. Sociální média

Nástroj bezpečného sdílení eRecht24

Obsah na těchto webových stránkách lze sdílet v souladu s ochranou údajů na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a spol. Tato stránka používá nástroj bezpečného sdílení eRecht24. Tento nástroj nenaváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli, dokud uživatel aktivně nezacvakne na jedno z těchto tlačítek. Kliknutím na tlačítko poskytnete souhlas ve smyslu čl. 1 svítí. a GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Tento nástroj automaticky nepřenáší uživatelská data provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel přihlášen k jedné ze sociálních sítí, zobrazí se informační okno při použití sociálních tlačítek Facebooku, Twitteru a spol., ve kterém může uživatel potvrdit text před odesláním.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek v souladu s ochranou údajů na sociálních sítích, aniž by vytvářeli kompletní surfovací profily provozovatelů sítí.

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Pluginy sociální sítě Facebook jsou integrovány na těchto webových stránkách. Tuto službu poskytuje Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na tomto webu. Přehled pluginů facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace o tom, že jste tento web navštívili pomocí své IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete obsah tohoto webu propojit se svým facebookovým profilem. To Facebooku umožňuje spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom chtěli poukázat na to, že jako poskytovatel stránek nedostávajíme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud nechcete, aby facebook mohl spojit vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebook je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Instagram Plugin

Funkce služby Instagram jsou integrovány na těchto webových stránkách. Tyto funkce nabízí Společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integrated.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah tohoto webu propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To instagramu umožňuje spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že jako poskytovatel stránek nedostávajíme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Pinterestu

Na těchto webových stránkách používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, která je provozována společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Když navštívíte stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Pinterestu. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterestu v USA. Tyto údaje protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas žádosti, vaše používání Pinterestu a souborů cookie.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů Pinterestem, jakož i o vašich právech a způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

ANONYMIZACE IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejich převedením do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení vašeho používání webových stránek, kompíchlních zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však chtěli poukázat na to, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů google analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách těchto webových stránek: Zakažte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak na google analytics na zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ google analytics. To vám umožní vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí ze zájmové reklamy společnosti Google i z údajů o návštěvnících třetích stran. Tato data nelze přidružit k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení proužky v účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů google analytics, jak je znázorněno v položce „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba skladování

Údaje na úrovni uživatele a události uložené společností Google, které jsou propojeny se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele.B nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick.B. DoubleClick, REKLAMNÍ ID Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

1&1 Webová analytika

Tato webová stránka využívá analytické služby 1&1 webové analýzy. Poskytovatelem je 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. V rámci analýz s 1&1 lze analyzovat počet návštěvníků a chování (např. počet zobrazení stránek.B doba trvání návštěvy webových stránek, míry okamžitého odskoku), zdroje návštěvníků (tj. ze které strany návštěvník pochází), místa návštěvníků a technické údaje (verze prohlížeče a operačního systému). Za tímto účelem 1&1 uchovává zejména tyto údaje:

 • Referrer (dříve navštívené webové stránky)
 • požadovaný web nebo soubor
 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • použitý typ zařízení
 • Doba přístupu
 • IP adresa v anonymizované podobě (používá se pouze k určení umístění přístupu)

Podle 1&1 je sběr dat zcela anonymizován, takže jej nelze vysledovat zpět k jednotlivým osobám. Soubory cookie nejsou ukládány webovou analýzou 1&1.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na statistické analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o shromažďování a zpracování dat pomocí webové analýzy 1&1 naleznete na následujících odkazech:

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-company-name-produktes/webanalytics/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Zpracování objednávky

Podepsali jsme smlouvu o zpracování objednávky s 1&1. Cílem této smlouvy je zajistit nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s ochranou údajů do 1&1.

Facebook Pixel

Tento web používá k měření konverze pixel akcí návštěvníků Facebooku. Tuto službu poskytuje Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na facebookovou reklamu. To umožňuje vyhodnotit účinnost Facebook reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však facebookem ukládány a zpracovávány, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook je mohl použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat Facebooku. To Facebooku umožňuje provozovat reklamy na facebookových webech i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůže být ovlivněno námi jako provozovatelem webu.

Použití Facebook pixelů je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivních reklamních aktivitách včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu Vlastní okruhy uživatelů můžete vypnout také v části Nastavení ad v části https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to udělat, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud účet na Facebooku nemáte, můžete zakázat reklamu založenou na používání z Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje o bulletinu

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme, abyste poskytli e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a neposíláme je třetím stranám.

Zpracování údajů zapsaná v registračním formuláři newsletteru se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem zasílání newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru .dem a smazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Údaje uložené pro jiné účely tím zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinů, bude vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo.dem poskytovatel služeb newsletteru může být uložen na černé listině, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a nejsou sloučeny s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o splnění zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 s. 1 lit. f GDPR). Úložiště na černé listině není časově omezeno. Proti skladování můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Mailchimp

Tato webová stránka používá služby MailChimp k zasílání zpravodajů. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, kterou lze mimo jiné použít k uspořádání a analýze bulletinů. Pokud zadáte údaje pro účely obdržení newsletteru (e.B. e-mailové adresy), jsou uloženy na serverech MailChimp ve Spojených státech.

MailChimp je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA o zajištění souladu s evropskými normami ochrany údajů v USA.

S pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše newsletterové kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí MailChimp, soubor (webový maják) obsažený v e-mailu se připojí k serverům MailChimp ve Spojených státech. To vám umožní určit, zda byla otevřena zpráva bulletinu a na které odkazy bylo v případě potřeby klikáno. Shromažďuje také technické informace (např.B. čas načtení, IP adresu, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud nechcete analýzu mailchimp, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Můžete se také odhlásit z odběru newsletteru přímo z webových stránek.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již byly prováděny, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste uložili za účelem zasílání newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru .dem a smazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Údaje uložené pro jiné účely tím zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinů, bude vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo.dem poskytovatel služeb newsletteru může být uložen na černé listině, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a nejsou sloučeny s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o splnění zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 s. 1 lit. f GDPR). Úložiště na černé listině není časově omezeno. Proti skladování můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

S MailChimp jsme uzavřeli tzv. „smlouvu o zpracování dat“, ve které zavazujeme MailChimp chránit data našich zákazníků a nezveřejňovala je třetím stranám.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšeným soukromím

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Stránky provozuje společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v pokročilém režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim neumožňuje YouTube ukládat informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Rozšířený režim ochrany údajů však nemusí nutně vylučovat přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem se youTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na tomto webu spustíte video YouTube, je navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přidružit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube může navíc po spuštění videa ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování video statistik, zlepšování použitelnosti a předcházení podvodům. Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 c . 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů youTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. webová písma poskytovaná společností Google k zajištění jednotného vzhledu písem. Písma Google jsou nainstalována místně. Připojení k serverům Google se neuvádí.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Tato webová stránka používá webová písma Adobe k konzistentnímu zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tento web, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je správně zobrazily na vašem zařízení. Váš prohlížeč se připojuje k serverům společnosti Adobe ve Spojených státech. To společnosti Adobe umožní zjistit, že k tomuto webu bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Společnost Adobe říká, že při poskytnutí písem nejsou uloženy žádné soubory cookie.

Společnost Adobe je certifikována podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o zajištění souladu s evropskými normami ochrany údajů. Další informace naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném zastoupení písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o písmech Adobe Fonts naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány serverem Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 c . 1 svítí. f GDPR. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6.0. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak na zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

cílem reCAPTCHA je ověřit, zda je zadávání údajů na těchto webových stránkách (např.B v kontaktní formě) prováděno lidskou bytostí nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např.B. IP adresa, doba pobytu návštěvníka webových stránek na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy běží zcela na pozadí. Návštěvníkům webu se neuvádí, že probíhá analýza.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6.3. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a spamem. Pokud byl vyžádáen odpovídající souhlas (např.B. souhlas s ukládáním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a podmínkách používání společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro navázání, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o akciích). To se provádí na základě čl. 6(3). 1 svítí. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom uživateli umožnili nebo účtoval používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po uzavření objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů v době uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předání údajů dojde pouze v případě, že jste s předáním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro účely reklamy.

Základem pro zpracování údajů je čl. 1 svítí. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

10. Vlastní služby

Nakládání s údaji o žadatelích

Nabízíme vám možnost požádat nás (např.B. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím článku vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Když nám zašlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje.B dokumenty žádostí, poznámky v průběhu pracovních pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 německého spolkového zákona (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 svítí. b GDPR (obecné zahájení smluv) a pokud jste k tomu dali souhlas, čl. 6 odst. 0. 1 svítí. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám zapojeným do zpracování vaší žádosti.

V případě úspěchu žádosti budou údaje, které jste předložili, zpracovány na základě § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a čl. 1 svítí. b GDPR uložené v našich systémech zpracování údajů za účelem plnění pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní nabídku, odmítnout pracovní nabídku nebo stáhnout vaši žádost, vyhrazujeme si právo uchovat údaje, které nám poskytnete na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR), po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data jsou poté odstraněna a fyzické dokumenty aplikace jsou zničeny. Uchovávání se používá zejména pro účely ověření v případě sporu. Je-li zřejmé, že údaje budou nezbytné po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozící nebo probíhajícího sporu.B dojde k vymazání pouze v případě, že již není použitelný účel dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může docházet také v případě, že jste dali příslušný souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání vymazání.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám nenabídnoume pracovní nabídku, možná vás budete moci přidat do našeho fondu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky předány do okruhu přihlašovatelů, aby vás v případě vhodných volných pracovních míst kontaktovaly.

Vstup do skupiny přihlašovatelů je založen výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 s. 1 lit. a GDPR). Předložení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím procesem podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje ze skupiny žadatelů trvale vymazány, pokud neexistují právní důvody pro uchovávání.

Údaje ze skupiny žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Recenze v google

Pascal Wyss
Pascal Wyss
11:32 12 Aug 22
Tolle Apartments, Coole Leute. Danke auch an Ludi für den genialen Tag auf Fluss beim Guiding!Danke allgemein für die... Tolle Zeit und die Geniale Erfahrung (vor allrm mit dem 235er Wels :-D )celá recenze
Irina Bleiker
Irina Bleiker
12:58 07 Aug 22
Eine wunderbare Anlage, Boote nach jedem Geschmack, Appartements von gutem, gehobenen Standart bis Luxusappartements,... die diesem Namen auch gebühren! Die Guides, allen voran Ludwig, geben immer ihr bestes! Wir kommen mit Freuden wieder!celá recenze
Beatrice Wyss
Beatrice Wyss
20:01 03 Aug 22
Wir waren zum ersten Mal am Ebro in diesem Camp. Schöne großzügige Apartments und der grosse Pool zum Abkühlen, so dass... auch ein Nichtfischer zu schönen Ferien kommt. Zudem unternahmen wir einen eindrucksvollen Trip mit Ludwig. Jeder von uns hatte einen speziellen Fang und mit dem Tagesausflug einen wunderschönen Tag. Denjenigen die noch nie da waren, empfehle ich das Gideing. Nachher weiss man, wo die Fische sind und hat Petri Glück.celá recenze
Marcel Whity
Marcel Whity
09:13 18 Jul 22
Ich war das erste mal am Ebro und es war ein absolutes Erlebnis. Die Anlage hat eine klasse Lage und liegt direkt am... Wasser. Der Blick auf die Stadt Mequinenza ist vorallem in der Dunkelheit ein Hingucker. Die Wohnung war sauber und gut ausgestattet. Die Boote waren klasse zum Angeln und verfügen über kleine Extras wie elektrische Zusatzmotoren. Die Leute vom Camp standen in jeglichen Belangen sofort zur Verfügung und standen uns mit Rat und Tat zur Seite. Ich kann die Anlage nur weiterempfehlen und komme gerne wieder.celá recenze
Stefan
Stefan
19:24 17 Jul 22
Daumen hoch an das Ebro-Fishing-Team !Nach neun Tagen in eurer sauberen und geräumigen Unterkunft, regelmäßigen... Poolabenden, zahlreichen informativen Gesprächen mit den freundlichen Mitarbeitern/dem Chef und unzähligen Stunden auf euren Booten bleibt mir nichts anderes übrig als 5 Sterne zu vergeben.celá recenze
Eric Degen
Eric Degen
17:30 17 Jul 22
Das warscheinlich beste Angelcamp am Ebro.Eine super Anlage in der man sich einfach nur wohl fühlt.Die Appartements... sind super eingerichtet mit viel Platz und der Steg direkt über die Strasse macht alles wirklich super einfach das man schnell am und auf dem Wasser ist.Dazu noch das super Personal, alles voran Raphael und Ludwig die immer ein offenes Ohr für einen hatten und geholfen haben wo sie nur konnten.Vielen Dank nochmal dafür, wir kommen wieder.celá recenze
Alex Loosli
Alex Loosli
19:00 04 Jul 22
War alles bestens und unkompliziert. Saubere grosszügige Appartements.
Michael
Michael
06:22 28 Jun 22
Eine Woche Exklusiv-Appartments mit toller Einrichtung und schönem Pool zum Entspannen. Unser Guide war ausgesprochen... kompetent und kannte alle wesentlichen Angelspots und Kanten.Die Zeit in Meequinenza war sehr fischreich; jeden Tag mindestens ein 2Meter+ Waller. Das Ebro Fishing Angelcamp ist definitiv eine Empfehlung wert!celá recenze
Wilfried Spölgen
Wilfried Spölgen
09:08 25 May 22
Wir haben gerade eine sehr schöne Woche bei Ebro-Fishing verbracht und waren mehr als zufrieden. Die Leute da machen... einen tollen Job. Wir kommen sehr gerne wieder. Die Luxus-Apartments und das Guiding mit Ludwig können wir nur empfehlen.celá recenze
Tim Striewisch
Tim Striewisch
22:19 21 May 22
Super Team. Tolle Ausstattung. Es fehlte an nichts. Das lässt ein Anglerherz definitiv höher schlagen.
Marcel Brockfeld
Marcel Brockfeld
14:07 14 May 22
Wir waren das erste Mal in dem Camp. Es hat uns alles super gefallen. Die gesamte Anlage von den Wohnungen, über den... Pool, bis hin zur Steganlage direkt am Ebro war perfekt. Rafael und Ludwig standen zur jeder Zeit für Fragen und Tipps zur Verfügung.Hatten ne Menge Spaß. Auf jeden Fall zu Empfehlen.celá recenze
Samuel Hofmann
Samuel Hofmann
10:36 12 May 22
Danke für alles!!! Wir hatten eine super Woche!!! Super Unterkunft, Super Service.Besser geht es nicht. Ludwig kümmert... sich Perfekt um alles.Danke!!!celá recenze
Niklas 313
Niklas 313
20:26 14 Apr 22
Top!Wir waren schon mal am Ebro. Jedoch jetzt das erste Mal bei Ebro Fishing.Wir sind super überrascht gewesen von... dem freundlichem Empfang, der Unterkunft und dem Umgang miteinander.Es ist alles so wie es sein soll. Die Boote sind super ausgestattet, das Appartement ist sauber und geräumig.Raffael und Ludwig sind super! Immer hilfsbereit und stehts bemüht den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.celá recenze
Jo H
Jo H
07:43 13 Apr 22
Wir waren Anfang April für 1 Woche da, gleich von Anfang an wurden wir von Ludwig herzlich empfangen, danach lief alles... reibungslos. Kaffee trinken, Karten holen. Ludwig hat uns sehr wertvolle Tipps gegeben,was zu den schönen Fängen geführt hat. Beim Exclusiv Appartement war ebenfalls nicht auszusetzen, alles war tiptop und im sehr guten Zustand.Auch die Boote sind top. Wir können das Camp nur empfehlen und kommen sicherlich nochmal wieder.celá recenze
Jürg Brägger
Jürg Brägger
17:33 10 Apr 22
Alles tiptop, Ludwig und sein Team machen einen Topjob. Wir haben gleich wieder gebucht und fahren im Herbst nochmal... hin.celá recenze
seb kau
seb kau
05:01 05 Apr 22
Danke für die schöne Zeit! Echt gute Gastgeber, schöne Appartements, guter Service!!! Das Guiding hat Spaß gemacht.... Kommen immer wieder gerne!!!! 5/5celá recenze
Alexander Kern
Alexander Kern
18:35 26 Mar 22
Super Lage , top Service , super guiding ,Super und saubere Zimmer !!(Danke Ludwig für die Woche!!)Lg die... boarischen Jungscelá recenze
bjoerNilicious
bjoerNilicious
08:01 05 Mar 22
Für mich das erste Mal am Ebro und das zur Nebenzeit! Will mir gar nicht vorstellen wir krank das das da sein muss zur... Hauoptzeit im Sommer!Die Apartments sind top! Essen machen kann man sich super, duschen wie ein Mensch! Geht ja sehr oft leider nicht bei solchen Unterkünften! Geräumig sind die Apartments auch, man kann mit 8 Leuten und ein paar extra Stühlchen super essen!Die Boote sind in 30 Dekunden zu Fuß zu erreichen! Mann kann quasi vor der Haustür beim Bierchen auf Waller absitzen, wenn man möchten! Wahnsinn!Darüber hinaus ist es anglerfish eine Erfahrung wert in einem Stausee zu angeln, der ein Dorf gefressen hat vor 60+ JahrenKJro und Ludwig (celá recenze
Urban _Fishing040
Urban _Fishing040
18:57 25 Feb 22
Tolles Apartment, super Lage und ein guter Service... Wir kommen gerne wieder!
Manuel Riemer
Manuel Riemer
13:21 29 Oct 21
Meine Frau und ich waren vergangenen September dort. Wirklich ein klasse Camp! Wir waren in dem Standard Apartment und... uns hat es an nichts gefehlt!Der direkte Kontakt zu Raphael war wirklich super! Egal was wir hatten, uns wurde schnell geholfen!Wir kommen gerne wieder!celá recenze
Philip Saloschnig
Philip Saloschnig
16:50 31 Dec 19
Supper camp !!!Hat alles perfekt gepasst von vorne bis hinten ;)Wir werden wieder kommen 😊
Tobias Haag
Tobias Haag
20:51 07 Nov 19
Geile Unterkunfte und ein super Service von Rafa und seinen Leuten 👍🏻
Max Scheller
Max Scheller
14:50 28 Oct 19
Hat super Spaß gemacht! Viel gefangen und problemlos alles funktioniert. Weiter so Leute
Fish-on-tight-line Fish-on-tight-line
Fish-on-tight-line Fish-on-tight-line
16:02 23 Sep 19
Das Ebro-Fishing Camp ist für Leute die es schlicht möchten und zu gleich für alle die , die ihren Angelurlaub Mal... etwas ganz besonders erleben wollen. Ich persönlich war dieses Jahr das Erste Mal bei Ebro-Fishing , aber nicht das erste Mal am Ebro. Ich durfte hier schon 5 andere Camps testen und muss nun sagen das ich "Meins" gefunden habe! Was erwartet jemanden dort ..... Service ! das "A und O" , Rafael und Ludwig machten alles möglich was wir uns vorstellten und das ist erstmal das wichtigste.Wenn man dann jetzt noch den unfassbar geilen Bootssteg sieht, der im übrigen Täglich gereinigt wurde, die dort für einen liegenden Boote sieht , ist jedes Angler Herz Happy Wir nahmen uns eines Der Luxus Appartements.....und Leute .....meeega geil. Alleine in der Küche dort zu kochen hat schon derbe Spaß gemacht 😁. Alles was das Herz begehrt und wenn es Mittags das Mal zu warm wurde ging es in 1,80m tiefen kühlen Pool , den man dann auch noch fast für sich alleine hätte , was will man den mehr 😅 , da geht echt nichts mehr. Also wer Mal an den Ebro möchte sollte nicht Experimentieren ! Das haben andere wie ich bereits getan, Nehmt das Geld in die Hand und gönnt euch was , das hier werdet ihr definitiv nicht bereuen. Wetter Top , Camp der Extraklasse , Nah liegende Stadt , Boote im Neuzustand , Leihservice für Ruten und Tackle und jetzt noch der Penibel saubere Steg gepart mit dem Großen Pool machen das hier zum besten Camp am Ebro . Gruß Maik Weißpfennigcelá recenze
Alfred Szakaci
Alfred Szakaci
09:20 15 Sep 19
Das Camp ist von den Booten bis zur Unterkunft einfach Super. Besonders dickes fettes Danke an Raffael und Ludwig... 👍💪 Betreuung war mehr als genial👍👍👍 Wir kommen immer wieder gerne💪.celá recenze
Další recenze
js_loader

Recenze na Facebooku

Ebro-Fishing
4.9
powered by Facebook
Manuel Riemer
Manuel Riemer
2021-10-29T13:17:48+0000
Meine Frau und ich waren vergangenen September dort. Wirklich ein klasse Camp! Wir waren in dem Standard Apartment und... uns hat es an nichts gefehlt! Der direkte Kontakt zu Raphael war wirklich super! Egal was wir hatten, uns wurde schnell geholfen!Wir kommen gerne wieder!read more
Magdalena Paczuła
Magdalena Paczuła
2021-09-29T15:05:19+0000
Jeżeli chcesz przeżyć przygodę życia i złowić swoją rybę życia. To idealne miejsce dla Ciebie 🤩Niesamowite miejsce nie... tylko dla wędkarzy, ale także dla ich rodzin. Apartamenty na najwyższym poziomie, urządzone tak byś czuł się przytulnie i komfortowo 😊 przestrzenny salon połączony z jadalnia. Kuchnia wyposażona w sprzęt wysokiej klasy i perełka apartamentu, sypialnia z osobistą łazienką MEGA 😍Do dyspozycji także duży basen, idealny na upalne dni. Zaś sama baza wędkarska to istne szaleństwo😍🤪 tuż nad samą wodą. Możliwość łowienia z pomostów a także wypożyczenie kompletnie wyposażonych łodzi. Przytulne miejsce, gdzie można usiąść, napić się piwka czy zrobić grilla. Na miejscu także znajduje się w pełni wyposażona kuchnia. Oczywiście nie omieszkam wspomnieć o wspaniałych ludziach Rafale i Ludwiku dzięki którym spełnisz swoje wędkarskie marzenia 🥰Szczególne podziękowania dla Rafała za poświęcony czas, wędkarską przygodę i za niewyobrażalne przeżycia. GRACIAS 🤝Gorąco polecam to miejsce i tylko to, bo dla mnie inne już nie istnieje. Jak wypad na Ebro to tylko Ebro-Fishing. Pozdrawiam do zobaczenia wkrótce 👊👊read more
Markus Altenrath
Markus Altenrath
2021-08-30T18:07:56+0000
Danke für die Mega Geile Zeit. Ein Dankeschön auch an Rafa und ein ganz besonderes Lob gebührt dem Mega Guide Ludwig.... Bester Mann!! Hatten ne Menge Spaß und eine perfekten Tag mit Mega Tunnos. Feiner Kerl der weiß was er tut. Alles in allem nur zu empfehlen! Wir kommen wieder!Grüße an alle!read more
Timo Schmitt
Timo Schmitt
2021-08-25T14:26:41+0000
-Super Wohnungen-Super Service-Super Boote5/5 Sterne!!
Stefan Peckmann
Stefan Peckmann
2021-07-09T16:00:04+0000
So wie man sich einen angelurlaub vorstellt alles perfekt 🤩🤩🤩
Matúš Parízek
Matúš Parízek
2021-02-14T18:30:40+0000
Top camp, amazing apartments with great location at the water. Ludek was very friendly and very experienced. He guided... us and gave us good advice. Realy enjoyed my stay there and absolutely recommend to everyone. Very good value, worth the money.read more
Jakub Tesedikovo
Jakub Tesedikovo
2021-02-14T14:29:06+0000
For sure the best value of service you can get. Incredible service by Ludek who guided us for the whole trip. He was... very helpfull, experienced, friendly and also provided us for additional fishing equipment we didnt have with us. Amazing appartments with very good standards. You can fish directly under your appartment which is a great location for catfish and carp. There is a large pool area that can be used during the summer. Previous years we tried more camps around this area but for sure this is the best you can get i 110% recommend this place and we will for sure come back very soon.read more
Yves Häfliger
Yves Häfliger
2021-01-07T21:13:46+0000
Auch im Dezember absolut empfehlenswert. Die Barsche und Zander beissen noch wie verrückt. Camp und Boote wie immer top.
Paweł Kabat
Paweł Kabat
2020-12-12T04:12:26+0000
Baza umieszczona w bardzo dobrej lokalizacji, blisko do centrum miasteczka oraz blisko do dopłynięcia na miejscówki.... Jeśli chodzi o standard to potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych. W niektórych hotelach czterogwiazdkowych nie ma tak jak tutaj. Polecam wszystkim!!read more
Marek Gackowski
Marek Gackowski
2020-12-11T23:54:00+0000
Wow! What can i say? This płace rocks! It was my first time in Ebro-Fishing and surely won’t be the last one. This... place is 100% complete. Apartaments are brilliant, huge livingroom, perfect kitchen and bedrooms, each one has It’s own bathroom. Whole place is very clean, as there is an room maid who helps to keep it neat. There’s really everything you need to feel like you’re in your home. Next great thing are the boat platforms! Big WOW for that! Electricity on each one that helps you to charge boat batteries or do any maintenance with electro tools. There is a very cosy place where you can sit and enjoy a beer, take a chat with your frient or just relax. There’re many different boats to rent, anybody will find something for himself. You can bring your own boat aswell. Cameras everywhere so you don’t need to worry about your stuff. Ebro-fishing base is located perfectly, across the bridge you can find city centre with shops, restaurants and the other usefull stuff 😂 Best fishing spots start just when you start up Your engine. Rio Segre is a very good spot for summer time. If you go 500m to the left, you Enter the world of Rio Ebro! Just go right, the best spots for autumn await for you. Almost forgot... what about the base service? Next WOW! Bunch of really nice guys who know where and when you can try to beat your records! They’ll help you with everything, really! Summarizing, i can’t even imagine a better płace to stay during an Ebro trip. 20/10 from me! Cheers for Rafal and Ludwik!read more
Szafa Siluro
Szafa Siluro
2020-12-11T23:44:17+0000
The Best place on Ebro! Beatyfull rooms, luxury! If You looking place to stay, Ebro-Fishing.de is the best choice.... Great location few steps from Ebro river. Rafael (owner) allways is glad to help You. I will come back there as soon as possible. I miss this wonderfull place ❤️read more
Karol Lasota
Karol Lasota
2020-12-11T23:40:05+0000
Baza umieszczona w idealnym miejscu.Piękne pokoje, profesjonalne podejście do klientów, oraz przygotowanie bazy pod... względem wędkarskim na najwyższym poziomie. Polecam wszystkim, wspaniałe miejsce również na połączenie wakacji rodzinnych z wędkowaniem❤️read more
Manu Olvr
Manu Olvr
2020-09-21T16:56:15+0000
Danke an Rafa und Ludwig für die mega tollen 7 Tage Angelurlaub bei Ebro-Fishing. 🙌Dank luxuriösen Apartments,... tadellosen Booten sowie rundum Service hat es uns an nichts gefehlt.Wir waren bereits in anderen Angelcamps am Ebro aber diese können Ebro-Fishing in Sachen Ausstattung, Komfort und Service nicht annähernd das Wasser reichen. Wir kommen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder! 😎read more
Marius Schmidt
Marius Schmidt
2020-09-21T16:36:47+0000
Super Geiles Camp 👌👌👌Wurden betreut von A-Z super ServiceEs sind keine Wünsche offen geblieben 👍👍👍Wurden schon nach... den ersten 30min zum 1,70m Waller geführt einfach eine geile Woche gewesenRafa und Ludwig machen einen super guten JobWir kommen definitiv wiederread more
Martin Müller
Martin Müller
2020-08-07T15:35:06+0000
Zu viert ging es Anfang Juli 2020 an den Ebro zu Ebro-Fishing.Nach einem überaus herzlichen Empfang, Führung durch... das Appartement sowie Einweisung in die Boote ging es für uns sofort los. Durch die vielen Tipps von Rafa und Ludwig konnten wir sämtliche Fischarten von Schwarz- und Flussbarsch über schöne Zander und kapitale Welse fangen.Der Service war jeden Tag zu 100% überragend und wenn es ein Problem gab, wurde es sofort durch das Ebro-Fishing-Team gelöst.Die Appartements ließen keine Wünsche offen, man fühlte sich rundum pudelwohl. Schlafzimmer mit eigenem Bad, extra Toilette, große Küche mit Backofen, Herd etc. boten einen großartigen Komfort.Zur Abkühlung ging es täglich in den hauseigenen, sehr schön angelegten Pool.Die 40 PS-Boote bieten reichlich Platz für zwei Personen und mehrere Ruten. Man ist schnell an den heißen Angelspots. Ideal waren auch viele Staufächer für das Angelequipment.Abschließend können wir sagen, dass es die beste Entscheidung war, zu Ebro-Fishing zu gehen. Weitere Besuche bei Rafa und seiner großartigen Crew werden definitiv folgen!Hier nochmals ein riesiges Dankeschön an Rafa, Ludwig und allen Anderen für diesen unvergesslichen Angelurlaub!Liebe GrüßeEuer ST_Fishing-Teamread more
Ian Watkins
Ian Watkins
2017-09-17T16:49:28+0000
Catmasters have it sorted 6 pb's up to 203lb Daniel spreckley is the guide the kids on fire will be back.
Sascha Stolt
Sascha Stolt
2020-02-16T14:30:39+0000
Wir (meine Frau mein Sohn und ein Freund )waren letzten Sommer dort . Was soll ich sagen die Unterkunft war mega . Der... Pool und die Anlage super gepflegt und sauber . Ludwig und Rafael sind sehr kompetent in allen was sie machen . Einen großen Dank an Ludwig der uns die Einkaufsmöglichkeiten gezeigt hat und bei fragen immer geholfen hat . Es war ein unvergessliches Erlebnis... Welse und Karpfen wurden gefangen... Grill Abende am Steg mit ausgelegte Ruten .. mega Wir haben für Sommer 2020 schon gebucht.. Wir freuen uns riesig. Lg an euch .read more
Colin Pyman
Colin Pyman
2019-12-26T14:20:02+0000
Catfish tours. Great guides Edd and jens always try a bit harder than the rest
Montserrat Virgili Mestre
Montserrat Virgili Mestre
2019-09-24T14:20:05+0000
Por ser un excelente lugar para la pesca y para descansar en sus apartamentos.
Henrik Enkrodt
Henrik Enkrodt
2019-09-20T14:25:28+0000
Hallo, ich war mit zwei Kumpels beim Ebro-Fishing Camp und muss echt sagen: Einfach super!Schönes Zimmer (wir hatten... ein Standard Apartment). Super Boot mit nem zuverlässigem Motor und geilem Echo. Weiterhin war der Service auch echt spitze. Der Ludwig ist echt ein klasse Typ und hat immer gute Tipps auf Lager. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder! Danke für den geilem Urlaub! Macht weiter so!read more
Maik Weißpfennig
Maik Weißpfennig
2019-09-19T12:11:14+0000
Das Ebro-Fishing Camp ist für Leute die es schlicht möchten und zu gleich für alle die , die ihren Angelurlaub Mal... etwas ganz besonders erleben wollen. Ich persönlich war dieses Jahr das Erste Mal bei Ebro-Fishing , aber nicht das erste Mal am Ebro. Ich durfte hier schon 5 andere Camps testen und muss nun sagen das ich "Meins" gefunden habe! Was erwartet jemanden dort ..... Service ! das "A und O" , Rafael und Ludwig machten alles möglich was wir uns vorstellten und das ist erstmal das wichtigste.Wenn man dann jetzt noch den unfassbar geilen Bootssteg sieht, der im übrigen Täglich gereinigt wurde, die dort für einen liegenden Boote sieht , ist jedes Angler Herz Happy Wir nahmen uns eines Der Luxus Appartements.....und Leute .....meeega geil. Alleine in der Küche dort zu kochen hat schon derbe Spaß gemacht 😁. Alles was das Herz begehrt und wenn es Mittags das Mal zu warm wurde ging es in den1,80m tiefen kühlen Pool , den man dann auch noch fast für sich alleine hatte , was will man den mehr 😅 , da geht echt nichts mehr. Also wer Mal an den Ebro möchte sollte nicht Experimentieren ! Das haben andere wie ich bereits getan, Nehmt das Geld in die Hand und gönnt euch was , das hier werdet ihr definitiv nicht bereuen. Wetter Top , Camp der Extraklasse , Nah liegende Stadt , Boote im Neuzustand , Leihservice für Ruten und Tackle und jetzt noch der Penibel saubere Steg gepart mit dem Großen Pool machen das hier zum besten Camp am Ebro . Gruß Maik Weißpfennigread more
Alfred Sz
Alfred Sz
2019-09-15T09:16:35+0000
Das Camp ist von den Booten bis zur Unterkunft einfach Super. Besonders dickes fettes Danke an Rafael und Ludwig 👍💪... Betreuung war mehr als genial👍👍👍 Wir kommen immer wieder gerne💪.read more
Peter Solga
Peter Solga
2019-08-09T09:13:15+0000
Super geile Anlage 👍 die Boote sind auch top👌 und die Exklusiv Apartments mit Pool sind eh der Hammer 💪👌😀 kommen wieder... 😉read more
Tobias Skubbe
Tobias Skubbe
2019-07-29T19:21:13+0000
Tolle Anlage mit super Jungs. Großes dank an Raffa und Ludwig für die Tipps und Tricks. Eins ist sicher, wir kommen... wieder :)read more
Florian Engelke
Florian Engelke
2019-07-22T20:30:07+0000
Tolle Unterkünfte direkt am Wasser. Man fällt quasi aus dem Bett auf den Bootssteg. Es gibt immer Tipps für... erfolgreiche Touren und das Gewässer bietet für jeden Angler das richtige Erlebnis.read more
Sandy Bauer
Sandy Bauer
2019-07-10T06:51:56+0000
Super gepflegte Anlage mit Booten, die top in Schuss sind. Die Jungs unterstützen Euch von der ersten Minute an... tatkräftig. Insgesamt eine super Woche mit schönen Fischen und toller Kameradschafft. Bis spätestens nächstes Jahr bei ebro-fishing.de 👍read more
Manuel Wiesel
Manuel Wiesel
2019-07-01T13:23:19+0000
top🎣🙂 tolle leute , super umgebung , alles passt 5/5
Gzim Ajvazi
Gzim Ajvazi
2019-07-01T13:12:13+0000
Die Gastgeber, Unterkunft, Fischbestände, Ebro mit ihren Vielfalt (Natur)
Fabio Hari
Fabio Hari
2019-06-10T09:54:59+0000
Es waren sehr geile Tage alles was mann braucht für einnunvergessliches Abenteuer mit den Grossen Fischen. Rafa und... ludwig glänzen mit sehr viel Erfahrung und guten Tips☺️Vielen Dank für die unvergessliche Zeit bei euch. Gruss An Papa und Opa☺️👍read more
Timmy Schaar
Timmy Schaar
2019-05-26T20:56:48+0000
Ich kann Ebro-Fishing uneingeschränkt weiterempfehlen!Das Team ist top und kümmert sich um alles.Etwas Vergleichbares... gibt es in Mequinenza nicht.Mehr geht in Sachen Unterkunft nicht.Das abendliche Angeln am Steg ist einfach super!Jeder sollte ein Guiding am oberen Stausee machen. Traumspots und gute Fische garantiert.Ein besonderes Dankeschön geht an Ludwig!Danke für die lustigen Tage!Wir kommen wieder!Raffa, Ludwig und Bubi... wir waren nicht das letzte Mal bei euch!GrußTimmyread more
Julian Kirste
Julian Kirste
2019-05-13T15:55:46+0000
Top Spot! Sehr nettes Team!
Martin Glatz
Martin Glatz
2019-05-05T22:16:43+0000
Tolle Anlage , Super Team , Super Boote , 5Sterne Danke Raffa und Ludwig *****
Andreas Hüppi
Andreas Hüppi
2019-04-28T11:09:57+0000
Super Camp, schöne Appartements, geile Boote und super Leute.. wir kommen wider😁
Tobias Fischer
Tobias Fischer
2019-04-02T19:00:58+0000
Spitzen Appartement!☝️Super Boote!👌Erstklassiger Service ab der ersten Minute!!! 💪War eine echt schöne Woche hier,... hoffentlich bald wieder! 😉read more
Peter Vass
Peter Vass
2019-03-31T11:37:28+0000
Das beste Camp bisher in Mequinenza. Boote und Apartments top und wirklich sehr nette Leute, die sich wirklich um alles... kümmern. Kann ich nur weiterempfehlen.read more
Christian Lideir
Christian Lideir
2019-03-30T11:19:04+0000
Alles Top. Saubere Appertements und es wird sich um das Wohlbefinden der Gäste gekümmert. Das war nicht mein letzter... Besuch hierread more
Meiko Weirich
Meiko Weirich
2019-02-23T13:28:32+0000
Das angeln im Februar war leicht erschwert, allerdings konnten wir mit viel Arbeit unsere Fische fangen ! An der... Anlage selbst ist nichts zu beanstanden. Es ist alles vorhanden was man brauch, von Köderfischen bis hin zu Leihruten. Unser Boot übertraf unsere Erwartungen, sowohl Echolot als auch E-Motor funktionierten tadellos. Ein großes Lob möchte ich hier noch an Ludwig aussprechen der sowohl mit seinen Fachkenntnissen als auch mit seinem Humor glänzte!DER TYP IST NE LEGENDE !🤘😂Wir kommen definitiv wieder!Grüße aus dem Saarland, Philipp und Meiko 😁✌read more
Eugen Babiak
Eugen Babiak
2019-02-22T20:17:22+0000
Sunt lucruri foarte interesante!
Radomir Toskovic
Radomir Toskovic
2018-10-31T07:42:22+0000
Nice time....And to enjoy your time outdoor....
El Toro Kevin Widmer
El Toro Kevin Widmer
2018-10-07T12:18:59+0000
Die Unterkunft ist tiptop👌Boote sind zuverlässig und gewartet.Betreuung ist 1A, es wird auf einen eingegangen.Es... wird einem alles erklärt oder gezeigt.Alles schön sauber und gepflegt.EBRO-FISHING ist wirklich zu empfehlen, gönt es euch ☝🏼read more
Michael Lechner
Michael Lechner
2018-09-24T14:02:18+0000
5 Sterne 👌 Danke Ebro-fishing. Wir hatten ne tolle Woche bei euch. Die Fische zierten sich zwar ein bißchen dafür hat... das drumherum umso besser gepasst. Top Unterkunft, super Boote gemütliche Anlage, schöner Bootssteeg und bestes Service. Absolut weiterzuempfehlen. Lg an Ludwig der uns mit Insiderwissen und Witz durch die Woche begleitete. Danke!read more
Alfred Christian Mühlbachler
Alfred Christian Mühlbachler
2018-09-22T13:13:30+0000
Danke an das Team von Ebro-Fishing,es war eine perfekte Woche und uns wurde jeder Wunsch erfüllt ! Danke Raffael und... Ludwig für den reibungslosen Ablauf und die entspannte Woche!Ich von meiner Seite kann euch nur zu 100% weiter empfehlen!!!Danke für alles!!!! LG Alfredread more
Andrè Phil Mael
Andrè Phil Mael
2018-09-12T11:40:57+0000
Also wo Fang ich am besten an😉 Ich war eine Woche bei Rafael und kann nur sagen es war der Wahnsinn!!! Eine so mega... tolle Anlage und das wichtigste Top Top gepflegt👍👍👍 Rafael hat mich in 7 Tagen zu meinen Traumfischen geführt😍😍😍 Ein Top Angler der hält was er verspricht! !!!!!!!!!!😎😎 💪💪💪 Dafür erstmal Danke,was nicht wirklich reicht für das was er geleistet hat!!!! Und die Crew dazu,mit Ludwig,Bubi,Franzi ein so tolle Stimmung die da ist einfach nur Genial... Die Anlage ist ein Traum für die ganze Familie.. Sehr sehr zu empfehlen... Ich komme wieder und das baldig... 😍 Danke für alles... Top Camp ! ! ! ! ! ! ! !read more
Kaddii Frese
Kaddii Frese
2018-09-10T14:31:47+0000
Wir hatten einen richtig schönen Urlaub bei euch! Das Luxus-Apartement lässt keine Wünsche übrig!Die Außenanlage, mit... Pool, ist einfach nur Top 👍 genau so wie die Boote! Das Personal ist sehr freundlich und uns wurde alles in Ruhe gezeigt. Wir kommen wieder 💪5 Sterne🌟read more
Alena Hb
Alena Hb
2018-09-10T12:15:18+0000
Eine wirklich sehr schöne Anlage mit Pool, das Apartment ist top & das Personal ist ebenfalls sehr freundlich. Ich war... wunschlos glücklich und kann es echt nur weiter empfehlen! 5 Sterne ⭐️read more
Stefan Erlinger
Stefan Erlinger
2018-08-02T17:21:39+0000
Anlage und Personal Top. Sehr empfehlenswert!!
Jérôme Schüpbach
Jérôme Schüpbach
2018-07-30T21:13:33+0000
Immer eine Freude wieder zu kommen�
Falko Kaiser
Falko Kaiser
2018-07-29T19:33:37+0000
Leider nur eine Woche in diesem Top ausgestattetem Camp.Die Boote 1a,die Luxus Unterkunft lässt keine Wünsche offen und... der Pool rundet das Paket nochmal ab.Wir wahren mit Frauen dort,konnten in ruhe Angeln und die Damen am Pool relaxen.Rafael und sein Team wuseln sofort los wenn irgendetwas fehlt oder gebraucht wird(außer die Shirts da brauchte er ein paar mehr erinnerungen xD) Pablo hat uns mit schlechtem Deutsch aber vollen Einsatz von Händen und Füßen alles wichtige am Boot und auf dem Wasser gezeigt,und morgens unser Boot getankt und Startklar gemacht.Ludwig ist der perfekt Ansprechpartner um versteckte Plätze weit ab der Zivilisation zu finden,aber auch seine Geschichten fesseln einem das man aufpassen muss das Angeln nicht zu vergessen.Abends nen Absacker beim Bobi oder am Steg passt jeden Abend.Wir hatten das Glück andere bekloppte Gäste um uns zu haben,so war der Urlaub Perfekt.Schöne Grüße hier nochmal an Torben und Manuel (260+Junge)Nach langem überlegen nichts zu meckern gefundenWir kommen wieder!!!read more
Manuel Pfaff
Manuel Pfaff
2018-07-28T09:58:34+0000
Der beste Angelurlaub aller Zeiten ! Top Zimmer super Ausstattung preis Leistung ist � % !!!freue mich jetzt schon auf... das nächste mal !!!!Jungs ihr seid spitze !weiter so �read more
Roli Geiger
Roli Geiger
2018-07-20T18:19:23+0000
Haben zwei super Wochen im Camp verbracht�Super Service danke an Paplo und Ludwig super Einführung und immer bereit zum... helfen, danke auch allen im Hintergrund alles gepflegt und am Morgen wie aus Zauberhand alles wieder in Ordnung gebracht�� lauter tolle Leute kennengelernt�Topp��danke Rafael wir kommen wieder��read more
Michaela Ankrisch
Michaela Ankrisch
2018-05-09T07:51:06+0000
Seb Perch
Seb Perch
2018-05-07T05:57:35+0000
Also ein Camp zum Träumen, das Luxus Appartement war der reinste Hammer! Top ausgestattet und mit allem drum und dran!... Der Service und die Boote bei Rafael sind ebenfalls wunderbar! Bin erst 1 Woche zurück möchte aber am liebsten gestern schon wieder dort sein! Danke nochmal für die Wahnsinns Woche �read more
Dieter Häfliger
Dieter Häfliger
2018-04-28T22:18:03+0000
Hansi Mürger
Hansi Mürger
2018-04-25T07:28:35+0000
BESSER GEHT ES NICHT!!!Service SuperUnterkunft SuperBoot ein TraumAlle Freundlich und nett.Rafael und Bubi Ihr... habt eine Perle erschaffenread more
Marco Breite
Marco Breite
2018-04-17T19:19:24+0000
Aurel Lupasteanu
Aurel Lupasteanu
2018-03-29T09:37:05+0000
Elvir Hadzic
Elvir Hadzic
2018-03-28T09:15:49+0000
samo napred u nove rekorde ubedljivo ste najbolji
Arndt Bertlich
Arndt Bertlich
2018-03-17T12:41:22+0000
Ein grandioses Team das Camp ist super ausgestattet schicke Boote und eine tolle Steg Anlage 👍🏻👍🏻👍🏻🎣🎣🎣 Immer wieder... gerne😊😊read more
Lukas Terdues
Lukas Terdues
2018-03-17T11:59:22+0000
Katharina Jan Habura
Katharina Jan Habura
2017-12-24T14:57:49+0000
Super Camp :) Da passt einfach alles :)))))
Geli Ha
Geli Ha
2017-12-24T14:57:10+0000
Super Anlage � Jeden zu empfehlen der mal zum ebro möchte !!
Fincas Marcjoan
Fincas Marcjoan
2017-11-12T09:53:44+0000
Excelente ubicacion en mequinenza en primera linea, calidad de las instalaciones y servicios inmejorables
Silke Liedke
Silke Liedke
2017-10-17T08:32:15+0000
Vielen Dank für eine phantastische Woche bei Euch! Das wahrscheinlich beste Angel "Camp" überhaupt! Unser besonderer... Dank geht an Raphael Habura, die gute Seele und toller Guide!read more
Martin DK Tripal
Martin DK Tripal
2017-10-03T11:48:10+0000
John Edwards
John Edwards
2017-09-28T20:25:51+0000
Fantastic carp fishing no chance of any good cat unless you have a boat that you have to register or hire But the weed... is really bad this year apparently. Buy your tackle before coming out as both shops expensive.But will definitely come again beautiful scenery and wild life.read more
Liviu Buhazi
Liviu Buhazi
2017-09-09T15:33:23+0000
Tina Ge
Tina Ge
2017-07-18T21:43:02+0000
Wir hatten einen perfekten Urlaub! Macht weiter so!!! Bis bald�
Matt Ruston
Matt Ruston
2017-06-18T17:56:00+0000
Can not recommend it enough I was there with catmasters
Vlodek Vikrotovych Gavrylers
Vlodek Vikrotovych Gavrylers
2017-05-19T18:02:15+0000
Cindy Van Kerckhove
Cindy Van Kerckhove
2017-04-15T20:01:54+0000
Mario Brunner
Mario Brunner
2017-04-15T06:47:54+0000
Dai Williams
Dai Williams
2017-04-09T10:44:15+0000
Marcel Celi Graf
Marcel Celi Graf
2017-03-19T12:20:46+0000
Sebastian Przesdzing
Sebastian Przesdzing
2017-01-08T10:27:59+0000
JEST TAM SUPER MNUSTWO WSZYSTKICH GATUNKÓW RYB POLECAM.
Aleksandra Kaczmarek
Aleksandra Kaczmarek
2017-01-07T19:15:45+0000
Gorąco polecam !!!! Było super !!! ���
Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
2017-01-07T19:13:33+0000
Było super! Polecam wszystkim!
Patrick Boljesic
Patrick Boljesic
2017-01-07T07:47:28+0000
Freue mich jedes jahr aufs neue..egal vom ufer oder vom Boot aus ..super Bedingungen..das Team kümmert sich ums rund... herum ...einfach nur crazy...und vlt kennt der eine oder andere Angler es auch..wie kann ich meine Frau für den Trip begeistern?bei dieser location kein Thema �� alles in einem..ein Traum ..kann es wirklich nur empfehlen.read more
Paweł Drygala
Paweł Drygala
2017-01-06T11:11:54+0000
Ich fande es super.Große Fische.Tolles Hotel und ein großer Pool.Ein idealer Ort zum entspannen und zum Angeln.Auf... jeden fall komm ich wieder!read more
Simona Botta
Simona Botta
2017-01-06T10:53:51+0000
Meine Familie und ich wir fanden die Anlage super. Kinder hatten Spaß im Pool.Für groß und klein ist alles dabei�, wir... kommen wieder�read more
Next Reviews

Najdete nás zde

Route

Your location:

Máte náhodou velké slevy na další cestu na Ebro?

Do půstu

Carretera Granja de Escarpe
km.1,
50170 Mequinenza, Zaragoza
Spain
Email: service@ebro-fishing.com
URL: https://www.ebro-fishing.de

Telefon / Whatsapp: +34 641 102 550

Dobré časy

Monday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Tuesday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Wednesday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Thursday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Friday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Saturday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
SundaySiesta & Angelzeit

Blog šeptá

Více v Blog o rybolovu Ebro

Průvodci Insights

Do půstu

Carretera Granja de Escarpe
km.1,
50170 Mequinenza, Zaragoza
Spain
Email: service@ebro-fishing.com
URL: https://www.ebro-fishing.de

Telefon / Whatsapp: +34 641 102 550

Zaměřte ryby na Ebro

Dobré časy

Monday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Tuesday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Wednesday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Thursday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Friday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
Saturday08:00 - 13:00 and 14:00 - 20:00
SundaySiesta & Angelzeit